Disclaimer cookiegebruik en andere gebruikersvoorwaarden - Verwarm

Ga naar de inhoud

Disclaimer cookiegebruik
We maken gebruik van cookies om de conversie van de verschillende pagina's op de site(s) te kunnen beoordelen. (Er bestaan meerdere versies van de pagina waarop u de site vond).
De cookies maken het mogelijk om te zien welke lay out door gebruikers het meest gewaardeerd wordt. We kunnen dat beoordelen door bijvoorbeeld de gemiddelde tijd op de site en het klikgedrag te beoordelen. We kunnen dat niet op individueel niveau. De cookies maken het ons niet mogelijk om te kunnen bepalen wie u bent. Wij zien slechts de totaal overzichten en daarmee de gemiddelden.
De cookies en de gegevens van deze cookies worden door een externe partij verstrekt. (Google)
Wij delen deze statistische gegevens niet met derden. We kunnen helaas niet instaan voor wat Google met de gegevens doet, maar ook Google belooft in haar algemene voorwaarden dat ze de gegevens niet gebruikt om u persoonlijk te volgen.
Wij gebruiken de gegevens vanuit de cookies pertinent niet om ze te linken met advertenties. Het gaat ons slechts om de effectiviteit van de pagina's die we online hebben staan. Het heeft immers weinig zin om pagina's die niet gewaardeerd worden op het Internet te laten staan. In zekere zin houden de cookies ons deel van het Internet dus schoon.


De Google gebruikersvoorwaarden waarmee wij akkoord moeten gaan treft u hier aan:

GEBRUIKSVOORWAARDEN GOOGLE ANALYTICS

Deze Google Analytics Servicevoorwaarden (deze “Overeenkomst”) worden aangegaan tussen Google Inc. (“Google”) en de natuurlijke of rechtspersoon die deze Overeenkomst uitvoert (“U”) DOOR OP DE KNOP “AKKOORD” TE KLIKKEN, HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN EN/OF VAN DE SERVICE GEBRUIK TE MAKEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN ACCEPTEERT EN DAT U BEVOEGD BENT NAMENS DE EIGENAAR VAN DEZE ACCOUNT TE HANDELEN EN HEM AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN. (“OVEREENKOMST”). Met inachtneming van het voorgaande, komen de partijen het volgende overeen.
1. Definities
"Account" verwijst naar de betaalrekening voor de Service. De Hits van alle Profielen die aan één Eigendom zijn gekoppeld, worden bij elkaar geteld alvorens de kosten voor de Service voor dat Eigendom worden bepaald.
“Bezoekers” betekent bezoekers van Uw Eigendommen.
"Klantgegevens" betekent de gegevens over de kenmerken en activiteiten va Bezoekers die via het gebruik van de GATC worden verzameld en vervolgens naar de Servers worden gestuurd voor analyse door de Verwerkingssoftware.
"Documentatie" betekent alle bijbehorende documentatie die door Google aan U ter beschikking wordt gesteld voor gebruik in combinatie met de Verwerkingssoftware, met inbegrip van online of anderszins beschikbare documentatie.

“Derde Partij” betekent bekent elke derde partij (i) aan wie U toegang verschaft tot Uw Account of (ii) voor wie U de Service gebruikt om informatie te verzamelen ten behoeve van de derde partij.

"Hit" betekent de meeteenheid die door het Google Analytics systeem wordt gebruikt. Een Hit kan een call naar het Google Analytics system zijn door verschillende libraries, daaronder begrepen Javascript (ga.js, urchin.js), Silverlight, Flash, and Mobile. Een Hit kan op dit moment een page view, een transactie, een onderdeel, of gebeurtenis zijn. Hits kunnen ook aan het Google Analytics systeem geleverd worden zonder gebruikmaking van een van de verschillende libraries van andere Google-Analytics-ondersteunde protocollen en mechanismen die de Service aan U ter beschikking stelt.

"Verwerkingssoftware" betekent de server-side software van Google Analytics en alle upgrades die de Klantgegevens analyseert en Rapporten genereert.
“Privacybeleid” betekent het privacybeleid dat van toepassing is op een Eigendom.
"Profiel" betekent de verzameling instellingen die samen bepalen welke informatie moet worden opgenomen in, of weggelaten uit, een bepaald Rapport. Er zou bijvoorbeeld een Profiel kunnen worden aangemaakt om een klein gedeelte van een website als een afzonderlijk Rapport te bekijken. Voor één Eigendom kunnen allerlei Profielen worden aangemaakt.
"Rapport" betekent het resultaat van de analyse op http://www.google.nl/analytics voor een Profiel.
"GATC" betekent Google Analytics tracking code, die op een Eigendom wordt geïnstalleerd om Klantgegevens te verzamelen, samen met eventueel aan U verstrekte fixes, updates en upgrades (samen de "GATC").
"Servers" betekent de door Google (of haar 100% dochtermaatschappijen) gecontroleerde servers waarop de Verwerkingssoftware en de Klantgegevens worden opgeslagen.
"Eigendom" betekent een groep webpagina's of apps die zijn gekoppeld aan een Account en dezelfde GATC gebruiken. Elk Eigendom bestaat uit een standaard Profiel dat metingen verricht met betrekking tot alle pagina's binnen de het Eigendom.
"Software" betekent de GATC en de Verwerkingssoftware.

"Vertrouwelijke Informatie" omvat bedrijfsgegevens en andere informatie die door de ene Partij aan de andere schriftelijk wordt onthuld en die als "vertrouwelijk" is aangeduid of mondeling wordt onthuld en binnen vijf werkdagen op schrift wordt gesteld en als "vertrouwelijk" wordt aangemerkt. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie die bij het algemene publiek bekend is of wordt die reeds vóór openbaarmaking door een der Partijen in bezit was van de ontvangende Partij of die door de ontvangende Partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie.

De woorden ‘inclusief’, ‘met inbegrip van’, ‘daaronder begrepen’, omvat’ of ‘omvatten’ betekenen “inclusief maar niet beperkt tot”.
2. Vergoedingen en Services. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in Artikel 15 wordt de Service kosteloos geleverd met een maximum aantal Hits van 10 miljoen per maand per Account.
Google kan haar vergoedingen en betalingsprocedures voor de Service van tijd tot tijd wijzigen, met inbegrip van het berekenen van extra kosten voor geografische gegevens, het importeren van kostengegevens van zoekmachines, of andere vergoedingen die door derde partijen aan Google of haar 100% dochtermaatschappijen in rekening worden gebracht voor het opnemen van gegevens in de Rapporten. Veranderingen in het vergoeding- betalingsbeleid treden in werking wanneer U deze wijzigingen accepteert die op http://www.google.nl/analytics worden geplaatst. Tenzij anders vermeld, zijn alle vergoedingen uitgedrukt in USD. Na beëindiging van deze Overeenkomst wordt een eventueel uitstaand saldo onmiddellijk opeisbaar. Eventueel door Google gemaakte incassokosten (met inbegrip van advocaatkosten) zullen in het verschuldigde bedrag worden verdisconteerd. Voor zover van toepassing mag Google Uw creditcard of ander betalingsmechanisme dat gekoppeld is aan Uw Adwords account met dit bedrag belasten.
3. Account, Wachtwoord en Beveiliging. Om U aan te melden voor de Service, moet U het aanmeldingsproces doorlopen en Google in actuele, volledige en nauwkeurige informatie voorzien zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier, inclusief Uw e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord. U beschermt uw wachtwoorden en neemt volledige verantwoordelijkheid voor Uw eigen evenals het gebruik door derden van Uw accounts. U alleen bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Account. U gaat ermee akkoord Google onmiddellijk nadat zulks aan U bekend is geworden, in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van Uw Account of enige andere inbreuk op de veiligheid waarvan U op de hoogte bent. De ondersteuningsmedewerkers van Google (of haar 100% dochterondernemingen) kunnen van tijd tot tijd onder Uw wachtwoord inloggen op de Service om de Service te onderhouden of te verbeteren, inclusief om U te helpen bij technische of factureringsproblemen.
4. Niet-exclusieve Licentie. Met inachtneming van de voorwaarden in deze Overeenkomst, (a) verleent Google U hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie om de GATC uitsluitend te installeren, te kopiëren en te gebruiken voor zover voor U noodzakelijk om de Service te gebruiken op uw Eigendommen of de Eigendommen van Derde Partijen; en (b) mag U Uw Rapporten die zijn opgeslagen op http://www.google.nl/analytics op afstand openen, bekijken en downloaden. U dient zich te onthouden van en mag derden geen toestemming geven voor (i) het kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins creëren van afgeleide werken van de Software of de Documentatie; (ii) het reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behalve voor zover de van toepassing zijnde wetgeving in het rechtsgebied waar U zich bevindt zulke beperkingen specifiek verbiedt; (iii) het verhuren, leasen, verkopen, cederen of anderszins overdragen van rechten op de Software, de Documentatie of de Service; (iv) het verwijderen van aanduidingen van (intellectuele) eigendom of etiketten die op de Software staan of anderszins door de Service zijn geplaatst; (v) het gebruiken, plaatsen, overzenden of introduceren van middelen, software of routines die de werking van de Service of de Software verstoren of trachten te verstoren; of (vi) het gebruiken van data in de Service gemarkeerd als toebehorend aan een derde partij voor doeleinden anders dan het genereren, bekijken en downloaden van Rapporten. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot Uw gebruik van en de toegang tot de Documentatie, Software, Service en Rapporten.
5. Vertrouwelijkheid. Geen der Partijen zal de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij gebruiken of onthullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, behalve indien dat nodig is om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of indien wet- of regelgeving of een gerechtelijke uitspraak zulks vereist. Een Partij die aldus wordt gedwongen Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken, stelt de wederpartij, alvorens dergelijke informatie openbaar te maken, hiervan zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk in kennis. Na beëindiging van deze Overeenkomst dienen Partijen alle Vertrouwelijke Informatie onverwijld te retourneren of te vernietigen en dit desgevraagd schriftelijk te bevestigen.
6. Aanvullende Licenties. Google en haar 100% dochterondernemingen mogen, met inachtneming van de voorwaarden van haar privacybeleid, (zie http://www.google.nl/privacy.html), tijdens Uw gebruik van de Service verzamelde informatie behouden en gebruiken. Google zal uw Klantgegevens en Klantgegevens van Derde Partijen niet met derden delen tenzij Google (i) daarvoor Uw toestemming heeft voor Klantgegevens of toestemming van een Derde Partij voor de Klantgegevens van de Derde Partij; (ii) concludeert dat het wettelijk verplicht is of er te goeder trouw van overtuigd is dat openbaarmaking van Klantgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendom of veiligheid van Google, haar gebruikers of het publiek te beschermen; of (iii) Klantgegevens onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden aan derden verstrekt om namens Google opdrachten uit te voeren (bijv. facturering of gegevensopslag), waarbij strenge beperkingen gelden om te voorkomen dat de gegevens op een andere wijze worden gebruikt of uitgewisseld dan door Google is aangegeven. Wanneer dit wordt gedaan, gebeurt dit op grond van overeenkomsten die de betrokken Partijen verplichten om Klantgegevens uitsluitend op aanwijzingen van Google en in overeenstemming met deze Overeenkomst en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen te verwerken.
7. Privacy. U mag (en laat geen derden) de Service gebruiken voor het opsporen, verzamelen of uploaden van enige informative die een individu persoonlijk kan identificeren (zoals een naam, e-mailadres of factuurinformatie), of andere informatie die redelijkerwijs door Google kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie. U heeft en dient zich te houden aan een passende Privacy Policy en U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving met betrekking tot Uw gebruik van de Service en het verzamelen van informatie van Bezoekers. U dient een Privacybeleid op te nemen en dat Privacybeleid moet een kennisgeving bevatten waarin staat dat cookies worden gebruikt die verkeersgegevens verzamelen, en U mag niet enige privacy eigenschappen (zoals een opt-out) omzeilen die onderdeel zijn van de Service.
U mag deelnemen aan een geintegreerde versie van Google Analytics en enig DoubleClick product of dienst of enige ander Google display advertentie product of dienst (“Google Analytics for Display Advertisers”). Als U Google Analytics for Display Advertisers gebruikt, dient U zich te houden aan de Google Analytics for Display Advertisers Policy (beschikbaar via http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=nl&topic=2611283&answer=2700409), en zoals bepaald in de policy, in Uw Privacy Policy kenbaar maken (i) dat U Google Analytics for Display Advertisers gebruikt, alsmede de eigenschappen die U daarvan gebruikt, en (ii) hoe Bezoekers zich kunnen afmelden (‘opt-out’) voor Google Analytics for Display Advertisers. Uw toegang tot en gebruik van enige DoublClick of Google display advertenties is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden tussen U en Google.
8. Vrijwaring. Voor zover wettelijk is toegestaan, stemt u ermee in Google en haar 100% dochterondernemingen voor eigen rekening vrij te waren en te verdedigen tegen alle vorderingen, acties, procedures en rechtszaken aangespannen door derden tegen Google of een van haar functionarissen, directeurs, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen en alle gerelateerde verplichtingen, schade, vereffeningen, sancties, boetes, kosten of uitgaven (met inbegrip van redelijke onkosten van een advocaat en andere proceskosten) opgelopen door Google of een van haar functionarissen, directeurs, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen, die voortvloeien uit of verband houden met (i) Uw schending van een voorwaarde van deze Overeenkomst, (ii) Uw gebruik van de Service, (iii) Uw schending van toepasselijke wetten, regels of regelingen in verband met de Service of (iv) enige representatie of garantie door U jegens enige Derde Partij met betrekking tot enig aspect van de Service, de Software of Rapporten; (v) enige vordering van of namens enige Derde Partij direct of indirect betrekking hebbend op Uw gebruik van de Service, de Software of Rapporten; (vi) schendingen van Uw privacyverplichtingen jegens Derde Partijen en (vii) vorderingen met betrekking tot handelingen of omissies van Derde Partijen in verband met de Services, de Software of Rapporten. In dergelijke gevallen zal Google u een geschreven bericht van zo'n vordering, rechtszaak of actie doen toekomen. U zult zo goed mogelijk als redelijkerwijs kan worden verlangd aan de verdediging tegen een vordering meewerken. Google behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en beheer van een zaak te aanvaarden die met vrijwaring door U te maken heeft.
9. Derde Partijen. Indien U een derde toegang verleent tot Uw Account of enig gedeelte daarvan, dan wel de Service gebruikt om namens een derde ("Derde") informatie te verzamelen, ongeacht of U daartoe door Google of haar 100% dochtermaatschappijen bent geautoriseerd, zijn de bepalingen van dit Artikel 9 op U van toepassing.
Indien U de Service gebruikt namens een Derde Partij, of een Derde Partij anderszins de Service gebruikt via Uw Account, ongeacht of U daartoe door Google bent geautoriseerd, garandeert U dat (a) U volledig bevoegd bent om op te treden namens die derde en dat U deze Derde bindt aan deze Overeenkomst; en (b) Google Klantgegevens specifiek met betrekking tot de Eigendommen van de Derde Partij met de Derde Partij mag delen, en (c) U geen Klantgegevens van Derde Partijen bekend maakt aan andere partijen zonder toestemming van deze Derde Partijen.
10. AFWIJZING VAN GARANTIES. VOOR ZOVER OP ENIGERLEI WIJZE TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, BEHOUDENS VOOR ZOVER EXPLICIET VOORZIEN IN DEZE OVEREENKOMST, GEEFT GOOGLE GEEN ENKELE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NON-INBREUK.
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, IS GOOGLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR EISEN DOOR GEBRUIKERS OF DERDEN VOOR WINSTDERVING OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DAT OP BASIS IS VAN EEN VORDERING OF ACTIE OF CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID, RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING OF STATUTAIRE PLICHT, SCHADEVERGOEDING OF BIJDRAGE OF ANDERSZINS, ZELFS ALS GOOGLE OF DIENS DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DAARMEE BEKEND WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN, EN ZELFS WANNEER DIRECTE SCHADE GEEN GENOEGDOENING BIEDT. DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOOGLE (EN HAAR 100% DOCHTERMAATSCHAPPIJEN) JEGENS U OF EEN ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE DIE RESULTEERT UIT VORDERINGEN, EISEN, OF ACTIES UIT HOOFDE VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST BELOOPT NIET MEER DAN $500 (USD).
12. Eigendomsrechten. De Service, met inbegrip van de GATC en de Software en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarin, zijn en blijven eigendom van Google (en haar 100% dochterondernemingen). Alle rechten in en op de Software die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan U worden toegekend, blijven zonder enige beperking voorbehouden aan Google en haar licentiegevers, daaronder begrepen Google's (en dat van haar 100% dochterondernemingen) recht op het exclusieve eigendom van de Software en Documentatie. Onverminderd het voorgaand, zult u (of derden): (a) de Service of de Software niet sublicentiëren, verspreiden of gebruiken buiten het bereik van de in deze Overeenkomst toegekende licentie; (b) de Software niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken creëren, reverse-engineeren, uit elkaar halen of decompileren of anderszins trachten de broncode of handelsgeheimen te achterhalen die met de Service verband houden; (c) de Software of de Service te verhuren, leasen, verkopen, toe te wijzen, of anderszins over te dragen; (d) enig apparaat, enige software of routine gebruiken, plaatsen, overdragen of introduceren die de werking van de Service of de Software stoort of probeert te storen; (e) geen gebruik maken van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merk-kenmerken of van enig ander auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van Google dat geassocieerd wordt met de Service, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Google; (f) geen registratie verrichten, of een poging daartoe, assistentie verlenen aan een ander bij de registratie of een poging daartoe van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merk-kenmerken of enige ander auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van Google die geassocieerd worden met de Service, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Google (of haar 100% dochterondernemingen) anders dan in naam van Google (of, in voorkomend geval, haar 100% dochterondernemingen) of (g) geen kennisgevingen van auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten, die voorkomen op of in enig onderdeel, geleverd met de Service, verwijderen, verhullen of aanpassen.
13. Rechten van de Amerikaanse Overheid. Indien het gebruik van de Service door of namens de Amerikaanse Overheid of door een hoofdcontractant of subcontractant (ongeacht hun niveau) van de Amerikaanse Overheid wordt aangeschaft, in overeenstemming met 48 C.F.R. 227.7202-4 (voor aanschaf door het ministerie van Defensie (MvD)) en 48 C.F.R. 2.101 en 12.212 (voor aanschaf anders dan door het MvD), zijn de rechten van de Overheid in de Software, inclusief haar rechten op gebruik, wijziging, reproductie, uitgifte, uitvoering, weergave of vrijgave van de Software of Documentatie, in alle aspecten onderhevig aan de commerciële licentierechten en beperkingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen.
14. Looptijd en Beëindiging. Elke partij mag deze Overeenkomst op elk moment beëindigen met kennisgeving. Na beëindiging van deze Overeenkomst, levert Google de Service niet meer en dient U de toegang tot de Service te stoppen, alsmede dient U alle kopieën van de GATC van alle Eigendommen te verwijderen en binnen drie (3) werkdagen na beëindiging jegens Google schriftelijk te verklaren dat dit is gebeurd. In het geval van een beëindiging (a) hebt U geen recht op restitutie van gebruiks- of andere vergoedingen en (b) worden (i) eventueel uitstaande saldi voor de geleverde Service tot en met de datum van beëindiging en (ii) andere uitstaande betalingsverplichtingen voor de resterende looptijd van deze Overeenkomst onmiddellijk volledig opeisbaar en (c) zullen al Uw gegevens in historische Rapporten niet langer voor U beschikbaar zijn.
15. Wijzigingen van Gebruiksvoorwaarden en Ander Beleid. Google mag deze voorwaarden of enige aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Service wijzigen teneinde bijvoorbeeld veranderingen in de wet of de Service te weerspiegelen. U zou de voorwaarden regelmatig moeten doorlezen. Google zal een kennisgeving plaatsen van enige wijziging van deze voorwaarden op http://www.google.nl/analytics of van beleidsregels waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd via de toepasselijke URL van deze beleidsregels. Wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht en niet eerder dan 14 dagen nadat ze bekend zijn gemaakt van toepassing zijn. Als U niet instemt met de gewijzigde voorwaarden van de Service, dan dient U Uw gebruik van Google Analytics te staken. Aanpassingen of wijzigingen van deze Overeenkomst zijn niet bindend tenzij zij (i) door een geautoriseerd vertegenwoordiger van Google op schrift zijn gesteld en ondertekend, (ii) U geactualiseerde voorwaarden online accepteert of (iii) U van de Service gebruik blijft maken nadat Google updates bij de Overeenkomst heeft geplaatst of bij een beleid dat de Service bepaalt.
16. Overige Bepalingen, Toepasselijk Recht en Bevoegdheid. Google is vrijgesteld van uitvoering van deze Overeenkomst in de mate dat uitvoering door oorzaken waar zij redelijkerwijs geen macht over heeft wordt belet, vertraagd of verhinderd. Deze Overeenkomst (inclusief de tussen de partijen schriftelijk overeengekomen aanpassingen) vormt de gehele overeenkomst tussen U en Google met betrekking tot het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en vertegenwoordigingen tussen de partijen. Als een bepaling van deze Overeenkomst, ongeacht de reden, als niet uitvoerbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling voor zover nodig worden herzien opdat zij voor zover is toegestaan uitvoerbaar is, teneinde de intentie van de partijen te beïnvloeden, en de rest van deze Overeenkomst blijft onverminderd van kracht. Deze Overeenkomst is onderhevig aan de wetgeving van de staat Californië en dient zo te worden uitgelegd zonder verwijzing naar collisieregels. In het geval van conflicten tussen buitenlandse wetgeving, regels en regelingen en die van Californië, zijn de wetgeving, regels en regeling van Californië van toepassing. Elke partij onderwerpt zich aan de exclusieve en persoonlijke jurisdictie van de gerechtshoven in Santa Clara County, Californië. Het CISG van de Verenigde Naties en de Uniform Computer Information Transactions Act zij niet op deze Overeenkomst van toepassing. De Software wordt door de U.S. Export Regulations gecontroleerd en mogelijk mag het niet worden geëxporteerd of gebruikt door embargolanden- of individuen. Alle kennisgevingen aan Google moeten worden gezonden naar: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, met een kopie naar de afdeling Juridische Zaken (Legal Department), per post, luchtpost of koerier en worden geacht te zijn gedaan bij ontvangst. Een kwijtschelding van een wanbetaling is geen kwijtschelding van latere wanbetalingen. U mag geen van Uw rechten in deze Overeenkomst toekennen of anderszins overdragen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Google; alle pogingen in deze zin zijn ongeldig. De relatie tussen Google en U is geen deelname in eigendomsrecht, maar een relatie van onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst is bindend voor de respectieve opvolgers en cessionarissen van de Partijen bij deze Overeenkomst. De volgende artikelen blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht: 1, 4, 5, 6 (behalve de laatste twee zinnen), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 en 16.

Terug naar de inhoud